Welkom bij
Sportvereniging Sportlust

Gebruikersvoorwaarden

Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker de onderstaande gebruikersvoorwaarden aanvaardt. Indien jij deze gebruikersvoorwaarden niet aanvaardt, dien je de website te verlaten.

Auteursrecht

Deze website is de officiële website van Sportlust Glanerbrug. Deze website en het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Sportlust Glanerbrug, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.

Beperking van licentie

Aan jou wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op de website voorkomend materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven. Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere Internetsides te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat jij instemt met deze gebruiksvoorwaarden en je houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging, voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld, aanpassing, distributie of her-publicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportlust Glanerbrug is ten strengste verboden en houdt een schending in van het eigendomsrecht van Sportlust Glanerbrug.

Uitsluitingen

Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. Sportlust Glanerbrug aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot de inhoud en de geschiktheid voor een bepaald doel. Tevens garandeert Sportlust Glanerbrug niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch Sportlust Glanerbrug, nog enige van haar respectieve bestuur, vrijwilliger en/of medewerkers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien Sportlust Glanerbrug op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren. Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid van Sportlust Glanerbrug het geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat jij (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van deze website.

Schadeloosstelling

Hierbij stem jij er mee in Sportlust Glanerbrug en haar medewerkers schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit jouw gebruik van deze site, wat je ook verstuurt middels e-mail, upload, post of een andere vorm van communicatie via de site, of jouw schending of vermoedelijke schending van deze gebruiksvoorwaarden.

Kinderen jonger dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar, dan moet je toestemming vragen van ouder of voogd voordat je:

  • De site e-mailt of ons verzoekt jou informatie te sturen;
  • Je naar ons gegevens stuurt
  • Je in schrijft voor een wedstrijd of spel, dat persoonlijke gegevens van je vereist of waarvoor je in aanmerking kunt komen voor een prijs
  • Door steeds deze site te raadplegen en gebruik te maken van onze diensten, bevestigt jouw toestemming van ouders of voogd.

Links op deze website

Op deze site kunnen zich links naar andere sites op het World Wide Web bevinden. Dit is louter voor jouw gemak, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor sites die een link naar onze site hebben. Wij ontkennen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites dan de onze.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Zekerheidshalve wordt vermeld dat alle bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing zijn op alle (betaalde) diensten die worden aangeboden via de officiële website van Sportlust Glanerbrug.

Wijzigen van gebruiksvoorwaarden

Sportlust Glanerbrug behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer je de site blijft gebruiken, ga jij akkoord met eventuele veranderingen. Het is jouw verantwoordelijkheid om iedere keer dat je de site bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Sportlust Glanerbrug behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de site te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Degenen die deze site raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de lokale wet en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Door deze site te gebruiken ga jij akkoord met de wet en regelgeving van dit rechtsgebied en zie jij af van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied.

Overige bepalingen

Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.