Welkom bij
Sportvereniging Sportlust

De volgende gedragsregels zijn van toepassing:

 1. Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd
 2. Sportlust Glanerbrug toont zich een goede gastheer voor bezoekers bij onze vereniging, tegenstanders – scheidsrechters – assistent scheidsrechters – supporters. Bij uitwedstrijden toont Sportlust Glanerbrug zich een goede gast
 3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade
 4. Het nuttigen van alcoholische dranken op de sportaccommodatie buiten de kantine, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is eveneens verboden. De prullenbakken zijn er niet voor niets
 5. Rookverboden in kleedlokalen en clubgebouw dienen nageleefd te worden
 6. Het gebruik en bezit van drugs is verboden en zal direct leiden tot beëindiging van het lidmaatschap
 7. Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-) intimidaties tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten
 8. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of overkoepelende bond opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging kan de door de bond opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid
 9. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt
 10. Een verenigingslid die een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij het (jeugd)bestuur
 11. Is de klacht van dien aard dat hiervoor de vertrouwenscommissie in beeld komt, kan het (jeugd)bestuur in die gevallen worden overgeslagen en kan men zich rechtstreeks tot de vertrouwenscommissie wenden
 12. Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien hij/zij zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het (jeugd)bestuur
 13. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van openheid en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!
 14. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en / of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders).
 15. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont