Welkom bij
Sportvereniging Sportlust

PRIVACY POLICY

INLEIDING

Sportlust Glanerbrug hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sportlust Glanerbrug houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Sportlust Glanerbrug zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door een e-mail te sturen aan privacy@sportlust-glanerbrug.nl

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN

Sportlust Glanerbrug verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Eigen ledenadministratie (Sportlink) en aanvragen lidmaatschap KNVB
 • Verzenden van onze nieuwsberichten
 • Organisatie en communicatie rond teamindelingen
 • Vermelding van leden op verjaardagskalender* clubwebsite en ClubTV
 • Vermelding naam van leden op teampagina’s clubwebsite

* Privacy level kan worden ingesteld door de persoon zelf via de voetbal.nl App

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sportlust Glanerbrug de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adres, postcode & woonplaats;
 • Bankrekeningnummer (IBAN);
 • Telefoonnummers (privé, zakelijk en/of kind);
 • E-mailadres (privé, zakelijk en/of kind);

Jouw persoonsgegevens worden door Sportlust Glanerbrug opgeslagen ten behoeve van onderstaande verwerking(en). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens worden gedurende de looptijd van de overeenkomst bewaard en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES

Persoonsgegevens van Clubblad abonnees worden door Sportlust Glanerbrug verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Het versturen van dit Clubblad van Sportlust Glanerbrug verloopt via Willie Meester. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief vraagt Sportlust Glanerbrug de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.

Iedereen die het clubblad niet wenst te ontvangen kan zich hiervoor afmelden. In principe krijgen alle leden een clubblad toegestuurd. De persoonsgegevens worden door Sportlust Glanerbrug opgeslagen voor het versturen van het clubblad gedurende de periode dat men aangemeld is.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS & VRIJWILLIGERS

Persoonsgegevens van Medewerkers en Vrijwilligers worden door Sportlust Glanerbrug verwerkt ten behoeve van uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sportlust Glanerbrug de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Jouw persoonsgegevens worden door Sportlust Glanerbrug opgeslagen, ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en), gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

DELEN MET ANDEREN

Sportlust Glanerbrug verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld t.b.v. contributie inning, lidmaatschap, clubblad), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sportlust Glanerbrug blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Sportlust Glanerbrug van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Sportlust Glanerbrug heeft daarnaast ook de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@sportlust-glanerbrug.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Sportlust Glanerbrug zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Tevens kun jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

FOTO’S

Wij maken gebruik van foto’s en plaatsen deze op de clubwebsite, TV, clubblad, social media kanalen van Sportlust Glanerbrug (Twitter, Facebook en Instagram) en andere fysieke communicatie uitingen. Met behulp van de foto’s geven wij een illustratie over bijvoorbeeld wedstrijden, teaminformatie, evenementen, activiteiten en/of gewonnen prijzen. Tegen het plaatsen van teamfoto’s kan geen bezwaar gemaakt worden; indien jij niet wenst dat jij gedurende het seizoen op de teamfoto staat is het aan jou om bij het maken van de foto niet in beeld te komen. Wanneer wij foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden (flyers, posters en persberichten) vragen wij, met uitzondering van team- en actiefoto’s, toestemming aan de personen die op desbetreffende foto staan.

Wij kunnen op allerlei momenten foto’s nemen tijdens activiteiten die de club organiseert. Ondanks dat wij de privacy en dat van jouw kinderen zo goed mogelijk middels privacyregels bewaken kan het zijn dat jij om welke reden dan ook liever niet hebt dat er foto’s van jou of jouw kinderen worden gebruikt. Uiteraard respecteert de vereniging deze keuze. Via het bestuur of via privacy@sportlust-glanerbrug.nl kun jij jouw bezwaar aangeven.

Zowel ouders, leden als belangstellenden kunnen foto’s aanleveren via website@sportlust-glanerbrug.nl De rechten van de foto’s liggen bij de vereniging. Als jij ons een foto aanlevert geef je ons automatisch het recht deze te allen tijde te gebruiken. Alleen wanneer in de foto een naamsvermelding wordt geplaatst behoren de rechten aan de in de foto vermelde persoon en/of bedrijf.

WEBSITEBEZOEK

Voetbalvereniging Sportlust Glanerbrug gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@sportlust-glanerbrug.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Voetbalvereniging Sportlust Glanerbrug aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

Voetbalvereniging Sportlust Glanerbrug behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

KLACHTEN

Mocht jij een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen via privacy@sportlust-glanerbrug.nl. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Jij hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als jij naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!